Alle byggetiltak i sjø innenfor Sortland kommunes sjøområde krever tillatelse etter Havne og farvannsloven.

Sortland Havn har som formål å legge forholdene til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Videre også hensynta et konkurransedyktig næringsliv, jfr. Havne- og farvannsloven § 1.

Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves det tillatelse til arbeid og anlegg som er nevnt i Plan- og bygningslovens § 20-1. Søknader etter plan- og bygningsloven skal sendes til Sortland kommune.

Etter Havne- og farvannsloven. § 14, første ledd, kreves det søknad om tillatelse for bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Det må således søkes om tillatelse til Sortland Havn KF for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger m.m. 

Tiltak krever tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Veiledning for søker, og orientering om søknadsplikten for tiltak i sjø, finner du her. Vi ber om at denne leses gjennom før søknad sendes inn, og at de aktuelle vedleggene lastes opp direkte i skjemaet.