Havneområdet til Sortland Havn
Havneområdet til Sortland Havn

Priser for bruk av Sortland Havn

Gjelder fra 01.01.2022

Innholdsfortegnelse

  1. Generelt 3
  2. Anløpsavgift 3
  3. Betaling for bruk av infrastruktur 3

3.1 Farvannsavgift og kaivederlag. 3

3.1.1 Rabattordninger 4

3.2 Vederlag for bruk av kommunens sjøområder 5

3.3 Varevederlag. 5

3.4 Vognvederlag. 5

3.5 Maskinvederlag. 6

3.6 Kranvederlag. 6

3.7 Leie av arealer, bygninger, parkeringsplasser mm. 6

  1. Gebyr for kostnadsdekning. 6

4.1 Avfallsgebyr – skipsrenovasjon. 6

4.2 ISPS – gebyr 7

4.3 Vederlag for adgangskort 7

4.4 Saksbehandlingsgebyr 7

5.0 Salg av varer og tjenester 7

5.1 Vannleveranser til skip. 7

5.2 Levering av strøm.. 8

5.3 Timesatser, personell 8

1. Generelt

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. For informasjon rundt betingelsene ellers, se Sortland havns forretningsbetingelser og kommunal forskrift som inngår som del av denne.

 

2. Farvannsavgift

Havne- og farvannsloven av 21. juni 2019 nr. 70 (HFL) § 36 gir hjemmel for kommunen til å fastsette og oppkreve en avgift for fartøy som anløper havner og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde, så vel offentlige som private.

Kompetanse iht. HFL er av Sortland kommune delegert Havnestyret i Sortland Havn, jfr. § 11 i «Vedtekter for Sortland Havn» fastsatt av Sortland kommune 14.06.12 med senere endringer. Innføring av farvannsavgift med tilhørende rabattordninger skjer ved kommunal forskrift. Tilsvarende gjelder kommunal forskrift om saksbehandlingsgebyr etter HFL. De kommunale forskriftene er inntatt i Sortland Havn forretningsbetingelser, jfr. pkt. 2.1 flg.

Farvannsavgift skal betales etter følgende satser per anløp;

NOK 0,15 per bruttotonn (BT). Minsteavgift farvannsavgift er fastsatt til kr. 150,-

 

3. Betaling for bruk av infrastruktur

Det er forskjellige satser avhengig av hvilken fartøygruppe en tilhører. Minimumsbeløp for kaivederlag er fastsatt til NOK 315,- (gjelder ikke mindre fiskefartøy, ref. pkt. 3.2)

3.1 Kaivederlag næringsfartøy

Intervall BT Vederlag per BT Totalt i intervallet Akkumulert

 

0 300  1,728  480  480
300 600  1,404  390  870
600 1200  0,648  360  1230
1200 2000  0,648  480  1710
2000 3000  0,648  600  2310
3000 5000  0,648  1200  3510
5000 10000  0,594  2750  6260
10000 15000  0,432  2000  8260
15000 50000  0,486  15750  24010
50000 150000  0,270  25000  49010

3.1.1 Rabattordninger

Rabatter kan ikke kombineres

Rabattordningene i Sortland kommunes sjøområder og Sortland Havn er som følger:

3.1.1.1 Volumanløp

Rederier med skip som anløper Sortland Havn minimum 1 gang per uke i regulær linjefart, og hvor bruttotonnasjen per skip er minimum 2000 BT gis en grupperabatt på 40 % per anløp på anløpsavgift og 30 % på kaivederlag.

3.1.1.2 Cruisefartøy

Cruisefartøy fra samme rederi gis en rabatt på 20 % på anløpsavgift fra og med 5. anløp innenfor samme kalenderår.

3.1.1.3 Rutegående lastefartøy

Rutegående lastefartøy innvilges 25 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag, forutsatt at det foreligger en seilingsplan for en tidsperiode på minst 6 måneder.

3.1.1.4 ESI-rabatt

Det er etablert en rabatt for miljøskip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index). Rabatten gis for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI registreringen fremgår av anløpets forhåndsmelding. Rabatten er tredelt, hvor skip med:

ESI-score fom. 25 til 49 poeng 25 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag
ESI-score fom. 50 eller mer 50 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag
Tankfartøy med segregerte ballasttanker 30 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag

3.1.1.5 Mindre fiskefartøy hjemmehørende i Sortland

Fiskefartøy under 350 BT registrert i Sortland kommunen som driftes ut fra privat kai, innrømmes en fast årlig anløpsavgift på NOK 8.000,-

3.1.1.6 Volumrabatt landverts passeringer

Det er etablert rabatt på vognvederlag for landverts transport, og gjelder alle kjøretøy som utfører transporttjeneste for en kunde. Rabatten er uavhengig av eierskapet til kjøretøyet. Antall passeringer gjelder månedlige passeringer. Rabatten er progressiv og slår stegvis inn for passeringene innenfor kategorien.

13-24 passeringer per kalendermåned 15% rabatt på disse passeringene
25-36 passeringer per kalendermåned 35% rabatt på disse passeringene
Utover 36 passeringer per kalendermåned 60% rabatt på disse passeringene

3.2 Kaivederlag fritidsfartøy, fiskefartøy med lengde inntil 15 meter mm.

 

Tjenestene betales via app Go Marina for fritidsfartøy

Strøm, vann og deponi er inkludert i prisen (gjelder ikke fartøy av stor verdi for kystkultur)

 

Vederlag alle fartøy inntil 2 timer 60,- inkl. mva
Fritidsfartøy per fot per påbegynte døgn 8,- inkl. mva
Øvrige fartøy inntil 15 meter per fot per påbegynte døgn* 6,40 eksl. mva
Årsleie fast bås/kaiplass for fartøy av stor verdi for kystkultur* 7.500,- per år

*) Faktureres av Sortland Havn. Levering av strøm, vann mm. kommer i tillegg.

3.3 Vederlag for bruk av kommunens sjøområder

 

Fartøy som ankrer på reden 570.00 per døgn
Borerigger, rørleggingsfartøy, kranskip eller andre konstruksjoner Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang.

3.4 Varevederlag

Minstepris for varevederlag er NOK 100,-

 

Vare/nummer Varetype Varevederlag NOK per tonn/per enhet

Alle varer med unntak av de som ellers er nevnt 12,-
  Partilaster over 300 tonn 10,-
  Råmaterialer og bearbeidede mineraler (sand, singel stein, skifer, asfalt mm.) 5,-
  Kjøretøy, campingvogner og båter 80,- pr. stk.
  Seksjoner inntil 9 meter 245,- pr. stk.
  Seksjoner over 9 meter 420,- pr. stk.
Containere opp til og med 39 fot 150,- per stk.
Containere fra og med 40 fot og oppover 300,- per stk.

3.5 Vognvederlag

Varevederlag for landverts transport inngår som del av vognvederlag.

 

Kjøretøy med registrert totalvekt under 7.5 tonn pr døgn 84,-
Kjøretøy med registrert totalvekt over 7.5 tonn pr. døgn 167,-
Busser brukt til passasjerbefordring 115,-
Særskilte avtaler pr. år/pr bil med registrert totalvekt over 7.5 tonn 14.100,-
Særskilte avtaler pr. år/pr bil med registrert totalvekt under 7.5 tonn 10.900,-

 

3.6 Maskinvederlag

 

Opphold i Sortland Havn for maskiner (hjullastere, container truck, transportbånd mm.) pr. time 340,-
Maks pris pr. døgn 3.400, –

3.7 Kranvederlag

 

Opphold i Sortland Havn for kran (mobilkran/kranbil mm.) pr. time 340,-
Maks pris pr. døgn 3.400,-

3.8 Leie av arealer, bygninger, parkeringsplasser mm.

For avtalt leie av kai arealer og bakarealer (pr. kvm per døgn) 4,-
For ikke avtalt leie av kai arealer og bak arealer (pr. kvm per døgn) 8,-
For avtalt langtidsleie av dedikerte områder (pr. kvm per døgn) 0,35
Leie av plass i passasjerterminalen for salg av suvenirer Særskilt leieavtale
Utleie av lager og kontorer i Sortland Havn Særskilt leieavtale
Årspris leie av p-plass kjøretøy inntil 6 meter 5.940,-
Årspris leie av p-plass for kjøretøy 6 – 8 meter 7.010,-
Årspris leie av p-plass for kjøretøy 8 – 12 meter 7.490,-
Årspris leie p-plass for kjøretøy/semi/vogntog over 12 meter 8.940,-
Lagring av containere 40 fot eller større pr. påbegynte døgn 55,-
Lagring av container mindre enn 40 fot per påbegynte døgn 42,-
Parkering utenfor anvist plass/tillatelse per døgn kjøretøy u/3500 kg 350,-
Parkering utenfor anviste plass/tillatelse per døgn kjøretøy o/3500 kg, traller, hengere mm. 800,-

4. Gebyr for kostnadsdekning

4.1 Avfallsgebyr – skipsrenovasjon

Priser for leveranser av søppel til våre underleverandører fås ved henvendelse

Administrasjonsgebyr for oljeavfall og kloakk

(Faktiske kostnader i tillegg)

560,-
Gebyr for sortert og usortert avfall per BT 0,40
Administrasjonsgebyr for passasjer- og orlogsfartøyer

(Faktiske kostnader i tillegg)

560,-
Minste avfallsgebyr pr. anløp 217,-

4.2 ISPS – og passasjervederlag

 

Alle ISSC sertifiserte fartøyer 30 % av fartøyets kaivederlag
Passasjerskip, pr. passasjer iht. passasjerliste 18,-
Passasjervederlag opplevelsesfartøy fra Servicebrygge og Torghuken 18,-

4.3 Vederlag for adgangskontroll

 

Kjøretøybrikke (TAG) 300,-
Etableringsgebyr app PalGate 300,-
Utstedelse av ID-kort 350,-
Årlig FSA kjøretillatelse inkl. lisens app PalGate* 300,-

4.4 Saksbehandlingsgebyr

 

Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledninger, kabler og rør, lyskilder 6.000,-
For tiltak ”enkel flytebrygge” 3.500,-
Tiltak som krever befaring 7.524,-
Forhåndskonferanse 1.630,-
For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr etter medgått tid. Minstesats 3.263,-

5.0 Salg av varer og tjenester

5.1 Vannleveranser til skip

 

Minstepris, som for 10 tonn 250,-
Fylling av vann per. tonn utover minstepris 25,-
Levering av vann i ordinær arbeidstid, påløper gebyr for 1 times arbeid 626,-
Utenom ordinær arbeidstid Faktiske kostnader
Administrasjons-/prosjektadministrasjonsstillegg av totalsum 5%

5.2 Levering av strøm

 

Levering av strøm Kostpris + 45 øre pr KWh i anleggsbidrag
Oppkobling av strøm i ordinær arbeidstid 626,-
Oppkobling av strøm utenom ordinær arbeidstid Faktiske kostnader
Frysecontainere pr. påbegynte døgn 200,-
Tankcontainere pr. påbegynte døgn 200,-
PTI containere 150,-

 

5.3 Timesatser, personell

 

Ordinær timelønn (08:00 – 15:30) 626,-
Overtid 50 % (kveld/helg) 939,-
Overtid 100 % (kveld/helg) 1.252,-

 

5.4 Salg av varer og tjenester til fartøy

 

Administrasjons-/prosjektadministrasjonsstillegg av totalsum 5%

Alle skjemaer og dokumenter er i både elektronisk og PDF-format. PDF-formatet leses automatisk av Mac og iPhone/iPad. For å lese PDF på PC må du ha Adobe Reader installert.