Havneområdet til Sortland Havn
Havneområdet til Sortland Havn

Priser for bruk av Sortland Havn

Gjelder fra 01.01.2021

Innholdsfortegnelse

  1. Generelt 3
  2. Anløpsavgift 3
  3. Betaling for bruk av infrastruktur 3

3.1 Farvannsavgift og kaivederlag. 3

3.1.1 Rabattordninger 4

3.2 Vederlag for bruk av kommunens sjøområder 5

3.3 Varevederlag. 5

3.4 Vognvederlag. 5

3.5 Maskinvederlag. 6

3.6 Kranvederlag. 6

3.7 Leie av arealer, bygninger, parkeringsplasser mm. 6

  1. Gebyr for kostnadsdekning. 6

4.1 Avfallsgebyr – skipsrenovasjon. 6

4.2 ISPS – gebyr 7

4.3 Vederlag for adgangskort 7

4.4 Saksbehandlingsgebyr 7

5.0 Salg av varer og tjenester 7

5.1 Vannleveranser til skip. 7

5.2 Levering av strøm.. 8

5.3 Timesatser, personell 8

1. Generelt

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. For informasjon rundt betingelsene ellers, se Sortland havns forretningsbetingelser og kommunal forskrift som inngår som del av denne.

 

2. Farvannsavgift

Havne- og farvannsloven av 21. juni 2019 nr. 70 (HFL) § 36 gir hjemmel for kommunen til å fastsette og oppkreve en avgift for fartøy som anløper havner og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde, så vel offentlige som private.

Kompetanse iht. HFL er av Sortland kommune delegert Havnestyret i Sortland Havn, jfr. § 11 i «Vedtekter for Sortland Havn» fastsatt av Sortland kommune 14.06.12 med senere endringer. Innføring av farvannsavgift med tilhørende rabattordninger skjer ved kommunal forskrift. Tilsvarende gjelder kommunal forskrift om saksbehandlingsgebyr etter HFL. De kommunale forskriftene er inntatt i Sortland Havn forretningsbetingelser, jfr. pkt. 2.1 flg. Se for øvrig tabell i det følgende for anløpsavgift og kaivederlag, og pkt. 4.4 for saksbehandlingsgebyr.

Minsteavgift anløp er fastsatt til kr. 150,-

 

3. Betaling for bruk av infrastruktur

Det er forskjellige satser avhengig av hvilken fartøygruppe en tilhører. Minimumsbeløp for kaivederlag er fastsatt til kr. 313,50.

3.1 Farvannsavgift og kaivederlag

Intervall BT Farvannsavgift Totalt per

intervall

Kaivederlag

 

Totalt per

intervall

 

0 300  0,43  127,50  1,05  313,50
300 600  0,43  127,50  1,05  313,50
600 1200  0,34  204,00  0,54  323,40
1200 2000  0,34  272,00  0,50  396,00
2000 3000  0,34  340,00  0,50  495,00
3000 5000  0,28  561,00  0,50  990,00
5000 10000  0,26  1 275,00  0,42  2 090,00
10000 20000  0,17  1 700,00  0,39  3 850,00
20000 50000  0,17  5 100,00  0,31  9 240,00
50000 150000  0,17  17 000,00  0,19  18 700,00

3.1.1 Rabattordninger

Rabatter kan ikke kombineres

Rabattordningene i Sortland kommunes sjøområder og Sortland Havn er som følger:

3.1.1.1 Volumanløp

Rederier med skip som anløper Sortland Havn minimum 1 gang per uke i regulær linjefart, og hvor bruttotonnasjen per skip er minimum 2000 BT gis en grupperabatt på 40 % per anløp på anløpsavgift og 30 % på kaivederlag.

3.1.1.2 Cruisefartøy

Cruisefartøy fra samme rederi gis en rabatt på 20 % på anløpsavgift fra og med 5. anløp innenfor samme kalenderår.

3.1.1.3 Rutegående lastefartøy

Rutegående lastefartøy innvilges 25 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag, forutsatt at det foreligger en seilingsplan for en tidsperiode på minst 6 måneder.

3.1.1.4 ESI-rabatt

Det er etablert en rabatt for miljøskip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index). Rabatten gis for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI registreringen fremgår av anløpets forhåndsmelding. Rabatten er tredelt, hvor skip med:

ESI-score fom. 25 til 49 poeng 25 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag
ESI-score fom. 50 eller mer 50 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag
Tankfartøy med segregerte ballasttanker 30 % rabatt på anløpsavgift og kaivederlag

3.1.1.5 Mindre fiskefartøy hjemmehørende i Sortland

Fiskefartøy under 350 BT registrert i Sortland kommunen som driftes ut fra privat kai, innrømmes en fast årlig anløpsavgift på NOK 8.000,-

3.1.1.6 Volumrabatt landverts passeringer

Det er etablert rabatt på vognvederlag for landverts transport, og gjelder alle kjøretøy som utfører transporttjeneste for en kunde. Rabatten er uavhengig av eierskapet til kjøretøyet. Antall passeringer gjelder månedlige passeringer. Rabatten er progressiv og slår stegvis inn for passeringene innenfor kategorien.

13-24 passeringer per kalendermåned 15% rabatt på disse passeringene
25-36 passeringer per kalendermåned 35% rabatt på disse passeringene
Utover 36 passeringer per kalendermåned 60% rabatt på disse passeringene

3.2 Vederlag for bruk av kommunens sjøområder

 

Fartøy som ankrer på reden 489.00 per døgn
Borerigger, rørleggingsfartøy, kranskip eller andre konstruksjoner Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang.

3.3 Varevederlag

Minstepris for varevederlag er NOK 10,-

Varetype Varevederlag NOK per tonn/per enhet
Alle varer med unntak av de som ellers er nevnt 10,-
Partilaster over 300 tonn 8,-
Råmaterialer og bearbeidede mineraler (sand, singel stein, skifer, asfalt mm.) 5,-
Kjøretøy, campingvogner og båter 75,- pr. stk.
Seksjoner inntil 9 meter 227,- pr. stk.
Seksjoner over 9 meter 390,- pr. stk.
Containere – alle størrelser 150,- per stk.

3.4 Vognvederlag

Varevederlag for landverts transport inngår som del av vognvederlag.

Kjøretøy med registrert totalvekt under 7.5 tonn pr døgn 78,-
Kjøretøy med registrert totalvekt over 7.5 tonn pr. døgn 155,-
Busser brukt til passasjerbefordring 105,-
Særskilte avtaler pr. år/pr bil med registrert totalvekt over 7.5 tonn 13.090,-
Særskilte avtaler pr. år/pr bil med registrert totalvekt under 7.5 tonn 10.090,-
Parkeringsgebyr på havnevesenet område pr. døgn 350,-

3.5 Maskinvederlag

Opphold i Sortland Havn for maskiner (hjullastere, container truck, transportbånd mm.) pr. time 290,-
Maks pris pr. døgn 2.900, –

 

3.6 Kranvederlag

Opphold i Sortland Havn for kran (mobilkran/kranbil mm.) pr. time 290,-
Maks pris pr. døgn 2.900,-

3.7 Leie av arealer, bygninger, parkeringsplasser mm.

For avtalt leie av kai arealer og bakarealer (pr. kvm per døgn) 4,-
For ikke avtalt leie av kai arealer og bak arealer (pr. kvm per døgn) 13,-
Leie av plass i passasjerterminalen for salg av suvenirer Særskilt leieavtale
Utleie av arealer, lager, kontorer og parkeringsplasser i Sortland Havn Særskilt leieavtale
Lagring av containere pr. påbegynte døgn 39,-
Parkering utenfor anviste plasser pr. påbegynte døgn 350,-

4. Gebyr for kostnadsdekning

4.1 Avfallsgebyr – skipsrenovasjon

Priser for leveranser av søppel til våre underleverandører fås ved henvendelse

Administrasjonsgebyr for oljeavfall og kloakk

(Faktiske kostnader i tillegg)

517,-
Gebyr for sortert og usortert avfall per BT 0,36
Administrasjonsgebyr for passasjer- og orlogsfartøyer

(Faktiske kostnader i tillegg)

517,-
Minste avfallsgebyr pr. anløp 201,-

4.2 ISPS – gebyr

Alle ISSC sertifiserte fartøyer 30 % av fartøyets kaivederlag
Passasjerskip, pr. passasjer iht. passasjerliste 13,-

4.3 Vederlag for adgangskort

Utstedelsesgebyr for kjøretøybrikke (TAG) 270,-
Utstedelsesgebyr av ID-kort 270,-
FSA kjøretillatelse – årlig tillatelse 270,-
Årsgebyr – ID-kort 130,-
Kjøp av ID-kort uten opplæring 130,-

4.4 Saksbehandlingsgebyr

Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledninger, kabler og rør, lyskilder 6.000,-
For tiltak ”enkel flytebrygge” 3.500,-
Tiltak som krever befaring 7.524,-
Forhåndskonferanse 1.630,-
For oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr etter medgått tid. Minstesats 3.263,-

 

5.0 Salg av varer og tjenester

5.1 Vannleveranser til skip

Minstepris, som for 10 tonn 230,-
Fylling av vann per. tonn utover minstepris 23,-
Levering av vann i ordinær arbeidstid, påløper gebyr for 1 times arbeid 580,-
Utenom ordinær arbeidstid Faktiske kostnader
Administrasjons-/prosjektadministrasjonsstillegg av totalsum 5%

 

5.2 Levering av strøm

Levering av strøm Kostpris + 35 øre pr KWh i anleggsbidrag
Oppkobling av strøm i ordinær arbeidstid 580,-
Oppkobling av strøm utenom ordinær arbeidstid Faktiske kostnader
Frysecontainere pr. påbegynte døgn 200,-
Tankcontainere pr. påbegynte døgn 200,-

5.3 Timesatser, personell

Ordinær timelønn (08:00 – 15:30) 580,-
Overtid 50 % (kveld/helg) 870,-
Overtid 100 % (kveld/helg) 1.160,-

 

Alle skjemaer og dokumenter er i både elektronisk og PDF-format. PDF-formatet leses automatisk av Mac og iPhone/iPad. For å lese PDF på PC må du ha Adobe Reader installert.