Kontrollhavn

Kystvakten
Kystvaktens hovedstasjon og base er plassert i Sortland Havn. Fartøyer og helikoptre opererer i stor grad ut fra Sortland, og en har her hovedadministrasjon med kontorer, og messe/forlegningskapasitet samt egne kaianlegg. Kystvaktens mest sentrale oppgaver er fiskerioppsyn, miljøvern, søk og redning og tolloppsyn. Kystvakten er statens myndighetshåndhever på havet og samarbeider blant annet med Politi, Tollvesenet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet

Fiskeridirektoratets kontrollverk
Fiskeridirektoratets ytre forvaltningsetat har oppgaver innen ressursforvaltning, ressurskontroll, havbruksforvaltning, havbrukskontroll, kystsoneforvaltning. Grensekontrollstasjon er opprettet i Sortland Havn.