Containere på kaien til Sortland Havn
Containere på kaien til Sortland Havn

Sortland Havn er en moderne trafikk-, industri- og fiskerihavn med velregulerte terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø- og landtransport.

Sortland Havn er godkjent som EU-kontrollhavn og godkjent ISPS-terminal. Havneområdet til Sortland Havn huser Sortland Havn KF, Kystvakten, passasjerterminal, Næringsmiddelkontroll-laboratorium, Fiskeridirektoratets kontrollverk, spedisjoner med tilhørende terminaler og lagre, herunder fryse-, kjøle- og tørrlastlagre. I tillegg ligger havna i nær tilknytning til Sortland sentrum der det er liggekaier for fartøyer av ulik størrelse. Disse kaiene er utenfor ISPS-sikkerhetsområdet.

 

Vår hovedkai, Terminalkaia, har følgende data:

 • Lengde 438 m
 • Strekkbelastning pullerter 50 tonn
 • Retning 348/168 grader
 • Akseltrykk 100 tonn
 • Bæreevne 70 tonn pr. m2
 • 10 500 m2 kaiareal
 • Dybde 10 m i nord til 7,5 m i sør målt på laveste lavvann
 • Lenker til dokumenter:
  • Plantegning Sortland Havn
  • Kaier og fortøyningssteder med informasjon, oversikt.

 

Fiskeri/lossehavn

Sortland Havn ligger sentralt plassert i Vesterålen noen timers gange fra fiskefeltene i Norskehavet og Barentshavet. Havna er godt skjermet, er isfri og har moderne lagre og fryseanlegg med en samlet frysekapasitet på ca. 5000 tonn.

 

Gods- og containerhavn

Sortland Havn er regionhavn for Vesterålen, og strategisk plassert i Nord-Norge i forhold til fiskeri- og havbruk. Vi er en moderne container-, prosjektlast-, fiskeri- og stykkgodshavn. Vår terminalkai har en total lengde på 438 meter, og kan betjente det meste av fartøy som er i drift langs kysten. Havneanlegget har flere moderne lagre, fryselagre og spedisjoner for sjø og landverts transporter. Vi er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.

 

Passasjer og trafikkhavn

Sortland Havn ligger i hjertet av øyriket Vesterålen og er et viktig knutepunkt for transport og kommunikasjon. Sortland har i tillegg stor nærhet til kortbaneflyplass på Skagen (ca. 25 minutter). Og ca. 90 minutter til Evenes og storflyplass. Sortland Havn har terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø og land. Det er to anløp daglig av hurtigruten på nord og sør. Terminalen ivaretar passasjerer ved avgang og ankomst fra hurtigrute, cruisebåter, tjenestefartøy mm. Trenger du taxi eller handicapbil, hjelper Sortland Taxi deg rasket og effektivt.

 

Kontrollhavn: Kystvakten

Kystvaktens hovedstasjon og base er plassert i Sortland med hovedadministrasjon, messe/forlegningskapasitet og egne kaianlegg som nærmeste nabo til Sortland Havn. Fartøyer og helikoptre opererer i stor grad ut fra Sortland. Kystvaktens mest sentrale oppgaver er fiskerioppsyn, miljøvern, søk, redning og tolloppsyn. Kystvakten er statens myndighetshåndhever på havet og samarbeider blant annet med politi, Tollvesenet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet

 

Fiskeridirektoratets kontrollverk

Fiskeridirektoratets ytre forvaltningsetat har oppgaver innen ressursforvaltning, ressurskontroll, havbruksforvaltning, havbrukskontroll og kystsoneforvaltning. Grensekontrollstasjon er opprettet i Sortland Havn.

 

Nytt havneavsnitt

Sortland Havn har i en årrekke jobbet med nytt område for utvikling av et moderne havneanlegg med tilhørende fasiliteter for containere, ro-ro, prosjektlaster, sideport med mere. Havneavsnittet skal være del av et større næringsområder som kan dra fordeler av både samlokalisering, klyngeaktivitet og nærhet til et moderne havneavsnitt.

I 2021 fattet Havnestyret i Sortland vedtak om oppstart regulering av området Kringelen på Hinnøya. Et område på ca. 700 daa og mindre en 10 minutters kjøring fra Sortland by. Området er særdeles godt egnet for formålet, med direkte adkomst via Gavelfjorden, gode meteorologiske forhold, samt gode havne- og infrastrukturtekniske forutsetninger. Det planlegges derfor dypvannskai med vanndybde på 20 meter, dedikert containerkran, moderne ro-ro rampe, store logistikkområder og tilhørende funksjoner som tørrlager, kjøle-/fryskapasitet mm. Trykk her for mer informasjon om arbeidet og mulighetene

 

Offentlig myndighetsutøvelse og saksbehandling

Sortland Havn er organisert som en kommunalt foretak (KF), og 100% eid av Sortland kommune. Det er Havnestyret i Sortland Havn som er beslutningsorganet, med en egen havneadministrasjon ledet av Havnesjefen i Sortland.

Sortland Havn er av Sortland kommune delegert myndighet til saksbehandling etter Havne- og farvannsloven. Typisk vil dette gjelde søknader om etablering av molo, flytebrygger mm. Videre også sjøfyllinger i land og liknende