Industri, olje og gass

Kystverket har utarbeidet rapport ”Maritim infrastruktur” – Svalbard, Trom og Nordland – Mulige farleder for store skip. Formålet med Maritim infrastrukturrapport er å gi informasjon om hvilke maritime rammebetingelse Kystverket legger til grunn for farleder som skal trafikkeres av større skip knyttet til transport av olje- og gass.
Link til rapporten: Maritim infrastrukturrapport – endelig versjon

HAVNEKATEGORI 1
Dette er skipsleder og havneområder for mulig plassering av olje-/gassinstallasjoner og transport med store krav til landområder og regularitet.  I Sortland kommunes sjøområde er det 3 områder som kommer under havnekategorier 1.

· Bremnes/Gavefjorden
· Eidsfjord
· Sortlandssundet.

Sortland har nå igangsatt mulighetsstudie knytte til disse potensielle havneområdene for olje- og gassvirksomhet.

Bildet under viser et større kartutsnitt fra Lofoten og Vesterålen (Nordland VI , VII og Troms II) hvor de største forekomstene av olje og gass anslås og ligge.